Visie

De Wegwijzer is een veilige school die oog heeft voor ieders talent en waar je goed bent zoals je bent! We bieden een gezonde en veilige plek waar kinderen en ouders met plezier naar toe gaan. Elk kind is voor ons uniek en wij erkennen ieders talent. Het onderwijs is zo ingericht, dat er aandacht en uitdaging is voor ieder kind op elk niveau. We zorgen voor eenheid door een duidelijke doorgaande lijn te creëren in: het pedagogisch klimaat, de didactiek, de werkwijzen en de organisatie in ons schoolgebouw.

Niet alleen kinderen, maar ook leerkrachten leren van en met elkaar. Binnen het team wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten, spreekt men uit wat hen bezighoudt, maken we werk van onze professie en denken we samen na over onderwijs. 

Onze kernwaarden

Binnen de school hebben we een viertal kernwaarden die voor ons voorwaardelijk zijn om samen te kunnen groeien, samen wijzer te worden, te weten: veilig, gezond, geluk en samen. Deze vier kernwaarden hebben we in een hart vorm gegeven en dat hart is zichtbaar in elke groep. De keuze van onze kernwaarden en de methodiek waarmee we werken komt vanuit ons team. We hebben na een grondige inventarisatie keuzes gemaakt in wat wij belangrijk vinden en op welke manier wij dat vormgeven. We werken juist preventief en door een goed, veilig klimaat te scheppen zorgen wij voor het geluk en gezond gedrag in onze school…dat doen we SAMEN.

Binnen onze school en samen met kinderopvang Blij en BSO Bolderburen werken we met een viertal gedragsverwachtingen die voor iedereen gelden; leerling, leerkracht en ouders. 

  • De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.
  • Praat zacht en op een rustige manier, dan kan iedereen werken met veel plezier. 
  • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.
  • Voor groot en klein zullen we aardig zijn.  

Deze gedragsverwachtingen bespreken we met regelmaat met onze leerlingen en hangen ook visueel door het schoolgebouw heen.

 

Gezonde school

De Wegwijzer vindt gezond gedrag enorm belangrijk en dat wordt zichtbaar in ons aanbod van sport, bewegen en gezonde voeding. We zijn er trots op dat we hiermee het vignet “Gezonde School” van de GGD toegekend hebben gekregen. Hiermee tonen we aan dat we door de schooldagen heen meer dan voldoende tijd inzetten om onze leerlingen te laten bewegen en gezonde voeding heel belangrijk vinden. Het buiten terrein rond onze school is een openbaar speel- en beweegplein. Daarnaast hebben we ook het vignet “Welbevinden” gekregen, omdat wij als school in een doorgaande lijn aandacht besteden aan het welbevinden van onze leerlingen.

De Wegwijzer wil haar naam blijven waarmaken en een wegwijzer zijn voor de leerlingen die aan haar zorgen zijn toevertrouwd. Onze school is eigenlijk de maatschappij in het klein en daar willen wij kinderen in op weg helpen. Wij geloven in een omgeving waarin kinderen spelenderwijs de kleurrijke wereld om hen heen ontdekken.

Wat zie je op De Wegwijzer

Talentontwikkeling is de paraplu die wij als school gebruiken om een antwoord te geven aan goed onderwijs aan alle kinderen en hun diversiteit. De Wegwijzer is een veilige school die oog heeft voor ieders talent en waar je goed bent zoals je bent!

De in hoofdstuk 3 beschreven thema’s vormen de basis van goed onderwijs, waarop wij als De Wegwijzer met lef samen willen voortbouwen, aan Talentontwikkeling. De leerroute is dus deels bepaald door ons, echter krijgen de leerlingen ruimte om hun eigen route ook uit te stippelen en deze te verdiepen, te verbreden of te verankeren.

Daarnaast willen we juist het onderwijs meer verrijken door het aanleren van andere essentiële vaardigheden, zoals doorzettingsvermogen, taakaanpak, hulp durven vragen, fouten durven maken en focus op je werk. Verrijken is dus ook verder kijken!

Wanneer je aan leerlingen laat zien dat er meerdere wegen zijn die naar een antwoord leiden, help je leerlingen een groei mindset te ontwikkelen. Wanneer ze tegen moeilijkheden aanlopen is de kans groot dat ze zullen doorzetten om via een andere manier tot het antwoord te komen.

Ook is het van belang dat een mindset activiteit is verweven in het normale programma, ervoor zorgt dat de leerlingen niet het gevoel krijgen dat ze ‘hulp nodig hebben’. Met al onze goede bedoelingen willen leerlingen liever niet de uitzondering zijn. Een geïntegreerde les is dus effectiever.

Alle leerlingen krijgen bij ons op school de mogelijkheid de kennisdoelen te verwerven die gesteld worden aan het basisonderwijs. Kennisverwerving doet een beroep op de zogenaamde ‘lagere’ denkvaardigheden: onthouden, oefenen en reproduceren. Deze lagere denkvaardigheden zijn gemakkelijk te toetsen: als je iets goed hebt onthouden, kun je het juiste antwoord op de vraag geven. Om te leren lezen, rekenen en spellen is het oefenen van deze kennis, gebaseerd op de lagere denkvaardigheden heel hard nodig.

Onze complexe maatschappij, die in de toekomst steeds sneller verandert en onze toekomstige generatie voor grote uitdagingen zal stellen, vraagt ook andere vaardigheden: je moet kunnen onderzoeken, kritisch denken, analyseren, problemen oplossen, ontwerpen, presenteren. Dit zijn de zogenaamde ‘hogere’ denkvaardigheden. Het blijkt belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd hogere denkvaardigheden aan te leren. Bovendien blijken kinderen dit enorm leuk te vinden, ze voelen zich uitgedaagd!

Onze missie: De Wegwijzer is een veilige school die oog heeft voor ieders talent en waar je goed bent zoals je bent!

Talent is iets dat zich ontwikkelt in gedrag, in vaardigheden, in kennis en ervaring en bepaald wordt door wat je kunt, wat je wilt en door welke kansen je krijgt en durft te nemen. Bepalende factoren voor Talentontwikkeling zijn:

  • omgevingsfactoren; zoals milieu, mensen en gebeurtenissen
  • intra persoonlijke factoren; zoals motivatie, persoonlijkheid, capaciteiten, zelfsturing en fysiek
  • geluksfactor

Talentontwikkeling op de Wegwijzer staat voor:

  • Vergroten van ontplooiingskansen
  • Vergroten van welbevinden, autonomie, zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • Verkleinen van barrières, aansluiten bij mogelijke ontwikkelingsvoorsprong en het wegwerken van achterstanden

Hoe doen wij dat dan?

Basisvaardigheden worden in de basis aan alle leerlingen aangeboden, vanuit een methodiek die passend is bij onze populatie. Waar we aandacht geven aan de leerdoelen op niveau vanuit instructie (zicht op onderwijsbehoeften en aanpassen), echter de verwerking op diverse manieren wordt uitgezet, deels geleid, deels vanuit behoeften van de leerling met eigen inbreng van de leerling ( eigenaarschap). Concreet zien we dan dat er binnen een bepaald vakgebied, de leerlingen hier met andere leerlingen op gelijk niveau hun verwerking doen, onder begeleiding met extra materialen of aan verrijking werken.

Veel leerlingen leren beter door te doen, te handelen, te ervaren. Het abstract leren is lastiger, de leerstof moet in een concrete meer betekenisvolle context aangeboden worden. Waardoor ook de werkgeheugen strategieën meer aangeleerd gaan worden.( Kind in Zicht; vd Berg/de Jong)

Op onze school zullen we nog meer, structureel en in een doorgaande lijn gaan inzetten op die verschillen in behoeften en de aanpassingen die wij daarin moeten doen. We creëren een  organisatievorm waardoor we meer gebruik kunnen maken van  de verschillende niveaus in denken en doen bij de leerlingen. Wanneer handelend leren meer passend is kunnen we dit met inzet van ondersteuners meer effectief organiseren, voor de denkers is het prettig wanneer ze meer tijd hebben voor de hogere orde denkopdrachten. Echter willen we ook in de basisgroep kinderen ruimte geven om te ontdekken wat bijna vanzelfsprekend lukt en leren om de “pittige” opdrachten te accepteren en te proberen. Op deze manier krijgt mindset en zicht op onderwijsbehoeften, dus meer passend, een onderwijsvorm. De komende jaren gaan we ons dus meer toespitsen op beleid om de denkers en doeners beter te bedienen, beleid op Talentontwikkeling en begaafdheid is een van onze school ontwikkeldoelen. In de uitwerking is deze meer specifiek uitgewerkt.